Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Kungörelse Eldningsförbud
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Ansvarig för kungörelsenRäddningschef
  DokumentBeslut Eldningsförbud.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Räddningschefen i Hylte kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.

   

  1 § Eldning utomhus är förbjuden i Hylte kommun

  2 § Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningställda grillplatser

  3 § Förberedda naturvårdseldningar som är sanktionerade av länsstyrelsen är tillåtna under förutsättning att bränningsplan lämnas till räddningstjänsten före tändning sker.

  4 § Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift


  Denna föreskrift träder i kraft 2018-05-23 kl. 12:00 och gäller tills beslutet upphävs.

  Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.

   

  Beslutsfattare genom delegation:

   

  Magnus Åman

  Räddningschef 2. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Omsorgsnämnden 22 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2018-11-22.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kungörelse kommunfullmäktige 11 december 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentKallelser och handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk tisdagen den 11 december kl. 17.00.

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Information Revisorerna
  4. Meddelanden
  5. Inkallande av ersättare
  6. Anmälan av gruppledare
  7. Revisionen
  8. Kommunstyrelsen
  9. Arbets- och näringslivsnämnden
  10. Barn- och ungdomsnämnden
  11. Omsorgsnämnden
  12. Samhällsbyggnadsnämnden
  13. Tillsynsnämnden
  14. Valnämnden
  15. Stiftelsen Hyltebostäder
  16. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  17. Patientnämnden
  18. Överförmyndarnämnden
  19. Henoch Johanssons donationsfond
  20. Stiftelsen Davidsonska donationen
  21. Revisorer i Brännö Folkets Park och Hylte Ryttarförening
  22. Revisorer i donationsfonder
  23. Coompanion
  24. Kommuninvest
  25. Revisor Samordningsförbundet i Halland
  26. Samordningsförbundet i Halland
  27. Ägarsamråd Samordningsförbundet i Halland
  28. Begravningsombud
  29. Gode män vid lantmäteriförrättningar
  30. Lagans vattenråd föreningsstämma
  31. Styrgrupp för gymnasiesamverkan
  32. Övriga val
  33. Tilläggsanslag löneavtal 2018
  34. Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg inklusive bro Kinnared
  35. Inkomna motioner
  36. Avsägelser
  37. Fyllnadsval
  38. Nya ärenden
  39. Övriga ärenden

   

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats. 

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

  Vid sammanträdet kommer det vara prisutdelning av miljöpris, kulturpris och ungdomsledarpris. Prisutdelningen sker ca kl. 18.30.

   

  Micael Arnström                                                   Kerstin Thörner
  Ordförande                                                           Kommunsekreterare

   

 5. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 28 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  SekreterareErik Wikström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 27 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2018-11-27.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunala tillgänglighetsrådet 26 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala tillgänglighetsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KTR 2018-11-26.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Valberedningen 20 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 5 december 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ANN AU 2018-12-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Omsorgsnämndens arbetsutskott 6 december 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2018-12-06.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Kommunfullmäktige 29 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2018-11-29.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kommunala pensionärsrådet 28 november 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala pensionärsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KPR 2018-11-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunstyrelsen 11 december 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2018-12-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Samhällsbyggnadsnämnden 11 december 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2018-12-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 12 december 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2018-12-14.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2018-11-19